This page needs JavaScript activated to work.

Quiztion Play - Gratis online quizzen

Privacyverklaring

1. Waarom deze privacyverklaring? 

Quiztion hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

Met deze Privacyverklaring wil Quiztion u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Quiztion.

 

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van Quiztion.

 

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Het onlineplatform www.play.quiztion.be is een initiatief van:

Quiztion BV

Koestraat 12

8970 Poperinge

België

Btw-nummer: BE 0692883173

E-mail: info@quiztion.be

Telefoon: +32 57 33 94 27

 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Quiztion verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Quiztion:

 

 • E-mailadres: Om gebruik te kunnen maken van play.quiztion.be moet u een account aanmaken op basis van uw e-mailadres.

 

Volgende persoonsgegevens worden enkel opgeslagen met expliciete toestemming van u, de gebruiker, en dienen lauter als filteroptie. Zo kunnen andere gebruikers van het platform filteren op de verschillende kenmerken die u heeft ingevuld & toegestaan: 

 

 • naam & voornaam 
 • postcode & gemeente 
 • geboortedatum
 • geslacht 
 • lengte & gewicht 
 • kleur haar & ogen 
 • handvoorkeur 
 • schoenmaat 
 • kledingmaat

 

Wij houden ook persoonsgegevens bij die niet aan een specifiek persoon kunnen worden toegekend: Ip-adres, het gebruikte apparaat, ...
Dit gebeurt op basis van (analytische) cookies. Meer hierover kunt u lezen in onze cookieverklaring.

 

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Quiztion verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van het platform/de website/de applicatie en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform/de website/de applicatie en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 

 • U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel;

 • Het uitgebreid rankingsysteem waarop je personen kunt filteren op basis van verschillende persoonsgegevens (indien u toestemming hebt gegeven om deze gegevens te gebruiken);

 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen;

 • U op de hoogte te stellen van nieuws en updates;

 • Wij gebruiken geanonimiseerde data via analytische cookies (enkel met expliciete toestemming) om het bezoekersgedrag te kunnen meten en optimalisaties aan ons platform te kunnen doorvoeren.

 

5. Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan ons platform/onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

 

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze cookieverklaring.

 

Als u het platform/de website van Quiztion wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

 

6. Wat zijn mijn rechten? 

6.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Quiztion verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.

 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

 

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Quiztion onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

 

6.2 Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van Quiztion uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Quiztion uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Quiztion hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending.

 

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Quiztion. Quiztion zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

 

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

 

Quiztion beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

 

6.3 Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 

 • Gedurende de periode die Quiztion nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;

 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;

 • Wanneer Quiztion de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;

 • Gedurende de periode die Quiztion nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

 

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Quiztion staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Quiztion dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

 

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Quiztion hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending.

 

6.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan Quiztion verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

 

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Quiztion hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending.

 

6.5 Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Quiztion bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Quiztion hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending.

 

7. Wat zijn regels van play.quiztion? 

Play.quiztion.be wil iedere gebruiker een toffe speelervaring bieden, daarbij horen volgende zaken niet

 

 • valsspelen: iedere manier waarop een speler hoger scoort die niet voorvloeit uit het regulier spelen van de quizzen. 
  • Bv. (prijs)quizzen herspelen onder een vals e-mailadres. 
 • Het gebruik van valse namen met een negatieve betekenis of scheldwoorden.

 

Indien Quiztion vaststelt dat deze zaken toch voorkomen bij een gebruiker, behouden wij ons het recht om deze gebruiker van ons platform te verwijderen of prijzen niet uit te leveren. 

 

8. Contactgegevens 

Indien u vragen heeft over onze privacyverklaring, kan u contact met ons opnemen via 

Quiztion

Koestraat 12

8970 Poperinge

België

E-mail: info@quiztion.be

Telefoon: +32 57 33 94 27